Základní škola Jarní
  zsjarniorlova@seznam.cz   596 520 329

Naše škola


   
Charakteristika školy
   
Speciální třídy
   
Třídy zřízené podle § 16 odst. 9 Školského zákona
   
Virtuální prohlídka
Charakteristika školy

Základní škola provozuje svou činnost ve dvou objektech. Jedná se o budovu nacházející se na ulici Jarní 400 a necelý kilometr vzdálenou budovu na ulici Slezská 200.

Budova Jarní 400 je určena pro výchovu a vzdělávání žáků 1. stupně základní školy. Žáci se zde vzdělávají podle školního vzdělávacího programu Škola – strom života.

Pro integrované žáky se zdravotním postižením využíváme podpůrná opatření - asistenty pedagoga. V jedné třídě působí školní asistent, který je financován z prostředků projektu Děti – naše budoucnost II. Od první třídy probíhá výuka anglického jazyka. Při výchovně vzdělávacím procesu využíváme rovněž počítačovou učebnu, tělocvičnu a školní hřiště.

Ve stavebně oddělených prostorách jsou zřízeny dvě třídy školní družiny.

Odloučeným pracovištěm je škola sídlící na ulici Slezská 200. Zde se vzdělávají žáci s různými stupni mentálního postižení, žáci s kombinovanými vadami a žáci s poruchou autistického spektra. Jsou zde třídy zřízené podle § 16 odst. 9 Školského zákona a třídy Základní školy speciální. Škola má bezbariérový vstup a k překonávání pater používá plošinu. Třídy jsou vybaveny speciálními výškově nastavitelnými lavicemi a kompenzačními pomůckami, které jsou přizpůsobeny speciálním vzdělávacím potřebám žáků. K dispozici jsou také relaxační místnosti, cvičná kuchyňka, počítačová učebna a tělocvična. Téměř všichni žáci se vzdělávají podle individuálních vzdělávacích plánů. Výchovu a vzdělávání zajišťují speciální pedagogové a asistenti pedagogů. V areálu školy se nachází multifunkční sportovní hřiště.Speciální třídy

Naše škola poskytuje vzdělávání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Vzdělávají se zde žáci se středně těžkým až těžkým mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami a žáci s poruchou autistiého spektra. V současnosti máme 5 speciálních tříd s kapacitou 32 žáků. Ve dvou třídách se vzdělávají žáci s PAS. Třídy jsou vybaveny speciálními pomůckami na podporu a rozvoj komunikačních schopností, velký důraz je zde kladen na strukturu, vizualizaci a individuální přístup.

Docházka do základní školy speciální je desetiletá. Organizačně se člení na dva stupně:

  • 1. stupeň (1.- 6. ročník)

  • 2. stupeň (7.- 10. ročník).

Po ukončení povinné školní docházky žáci získávají základy vzdělání.

Vzdělávání probíhá podle Školního vzdělávacího programu „Učíme se pro život“.

Výchovně vzdělávací činnost je zaměřena na poskytování elementárních vědomostí, získávání základů trivia dle schopností a možností žáků, na získávání dovedností a vytváření návyků důležitých pro život. Ve třídách pracují kvalifikované učitelky a asistentky.

Škola zajišťuje pro handicapované žáky speciální terapie (dotace získává z grantů). V letošním školním roce je to canisterapie. Žáci se účastní různých akcí pořádaných DDM-pravidelné návštěvy Spirály a pracovních dílniček, jezdí na divadelní představení do DKMO a účastní se akce v DDM „Bavíme se navzájem“, která je věnována dětem s handicapem v našem městě formou jejich vystoutopení. V rámci projektů podporovaných Nadací OKD pořádáme několikrát ročně výlety do zajímavých míst v regionu.

Třídy jsou vybaveny vzdělávacími a rehabilitačními pomůckami, relaxačními koutky. Žáci mají k dispozici PC, IPady, tablety se speciálními výukovými programy, v rámci školy mohou využívat tělocvičnu, cvičnou kuchyni, počítačovou učebnu, školní družinu, školní výdejnu a dětské hřiště s umělým povrchem u školy.


Třídy zřízené podle § 16 odst. 9 Školského zákona

Třídy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

V těchto třídách poskytujeme péči speciálních pedagogů. Vzdělávají se zde převážně žáci s lehkým mentálním postižením i kombinovanými vadami, pro které jsou nároky vzdělávacího programu běžné základní školy příliš náročné. Máme zde třídy prvního i druhého stupně. Ve třídách je snížený počet žáků.

K výuce žáci kromě běžných učeben využívají také tělocvičnu, keramickou dílnu, počítačovou učebnu, cvičnou kuchyňku, učebnu pro dílenské práce a víceúčelové hřiště s umělým povrchem.

Škola je velice dobře vybavena potřebnými učebními pomůckami. Při výuce vyučující využívají interaktivní tabule i počítače.

Naším cílem je spokojený, aktivní žák, kterému pomáháme rozvíjet jeho silné stránky a který se do budoucna dokáže co nejlépe začlenit do společnosti, být prospěšný ostatním a prožít kvalitní život.