Základní škola Jarní
  zsjarniorlova@zsjarniorlova.cz

Naše škola


   
Charakteristika školy
   
Speciální třídy
   
Třídy zřízené podle § 16 odst. 9 Školského zákona
   
Virtuální prohlídka
Charakteristika školy

ZŠ Jarní provozuje svou činnost ve dvou objektech. Jedná se o budovu nacházející se na ulici Jarní 400 a necelý kilometr vzdálenou budovu na ulici Slezská 200.

Ve školní budově Jarní 400 sídlí ředitelství školy, ekonomický úsek a sekretariát školy. V suterénu budovy je umístěna výdejna stravy a školní jídelna. Od září 2022 se zde ve třech ročníkově spojených třídách zřízených podle § 16 odst. 9 , vzdělávají žáci 1. stupně ZŠ, podle programu „Škola – strom života“. Žákům je v objektu umožněna docházka do školní družiny.

V samostatné budově umístěné v areálu školy se nachází dílny pro výuku pracovních činností žáků 2. stupně ZŠ. Při výchovně vzdělávacím procesu využíváme počítačovou učebnu, interaktivní tabule, tělocvičnu i školní hřiště.

Odloučeným pracovištěm je škola sídlící na ulici Slezská 200. Zde se vzdělávají žáci 2. stupně ZŠ ve třídách zřízených podle § 16 odst. 9. V prostorách budovy je také 6 tříd ZŠ speciální, které jsou určeny dětem s různým stupněm mentálního postižení, dětem s kombinovanými vadami i dětem s poruchou autistického spektra. Škola má bezbariérový vstup a k překonávání pater používá plošinu vedoucí až do druhého patra školy.Speciální třídy

Naše škola poskytuje vzdělávání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Vzdělávají se zde žáci se středně těžkým až těžkým mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami a žáci s poruchou autistického spektra (PAS). V současnosti máme 6 speciálních tříd s kapacitou 32 žáků. Ve třech třídách se vzdělávají žáci s PAS. Třídy jsou vybaveny speciálními výškově nastavitelnými lavicemi a kompenzačními pomůckami, které jsou přizpůsobeny speciálním vzdělávacím potřebám žáků. Při výuce s PAS využíváme speciální pomůcky na podporu a rozvoj komunikačních schopností, velký důraz je zde kladen na strukturu, vizualizaci a individuální přístup. Nezbytnou součástí školy jsou relaxační koutky a místnosti, které jsou vybaveny relaxačními prvky, audiovizuální technikou a didaktickými pomůckami. V několika z nich jsou umístěny speciální pomůcky pro sluchovou, vizuální a motorickou stimulaci. Ve výuce žáci využívají PC, IPady, tablety se speciálními výukovými programy, v rámci školy mohou využívat tělocvičnu, cvičnou kuchyni, počítačovou učebnu, školní družinu, školní výdejnu a dětské hřiště s umělým povrchem u školy.

Docházka do základní školy speciální je desetiletá. Organizačně se člení na dva stupně:

  • 1. stupeň (1.- 6. ročník)

  • 2. stupeň (7.- 10. ročník).

Po ukončení povinné školní docházky žáci získávají základy vzdělání.

Žáci se vzdělávají podle Školního vzdělávacího programu základní školy speciální „Učíme se pro život“. Školní vzdělávací program je rozdělen na dva díly. Díl I se zaměřuje na čtení, psaní, matematiku a další vzdělávací oblasti, které rozvíjejí celkovou osobnost žáka. Díl II přizpůsobuje výuku a aktivity tak, aby žáci dosáhli maximálního možného rozvoje, zažili úspěch a měli radost z práce. Součástí výuky jsou projekty, ve kterých se snažíme posilovat znalosti, dovednosti a učíme žáky spolupracovat a navzájem se respektovat. Většina žáků je vzdělávána podle individuálních vzdělávacích plánů.

V ZŠS jsou vzdělávání také žáci s PAS podle programu „Škola strom života“ a získávají tak po ukončení školní docházky základní vzdělání.

Škola zajišťuje pro handicapované žáky speciální terapie (dotace získává z projektů). V letošním školním roce je to „Terapie loutkou“.

Ve třídách pracují kvalifikovaní speciální pedagogové a asistenti pedagoga.


Třídy zřízené podle § 16 odst. 9 Školského zákona

Třídy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

V těchto třídách poskytujeme péči speciálních pedagogů. Vzdělávají se zde převážně žáci s lehkým mentálním postižením i kombinovanými vadami, pro které jsou nároky vzdělávacího programu běžné základní školy příliš náročné. Máme zde třídy prvního i druhého stupně. Ve třídách je snížený počet žáků.

K výuce žáci kromě běžných učeben využívají také tělocvičnu, keramickou dílnu, počítačovou učebnu, cvičnou kuchyňku, učebnu pro dílenské práce a víceúčelové hřiště s umělým povrchem.

Škola je velice dobře vybavena potřebnými učebními pomůckami. Při výuce vyučující využívají interaktivní tabule i počítače.

Naším cílem je spokojený, aktivní žák, kterému pomáháme rozvíjet jeho silné stránky a který se do budoucna dokáže co nejlépe začlenit do společnosti, být prospěšný ostatním a prožít kvalitní život.