Recyklohraní

Publikováno: /září, 2022/

Žáci VIII. B třídy se na chvíli proměnili v Robinsonky a Robinsony a plnili první úkol z Recyklohraní. Vytvořili vzkaz v láhvi ve formě leporela. Při výrobě jsme si povídali, jak správně zacházet s plastovými obaly, jak je třídit a recyklovat. Nakonec jsme si příběh zahráli.

Mgr. Iveta Koštialiková, Bc. Eva Balonová, Alena Russnáková

fotogalerie zde


Práce s emočními kartami ve třídách

Publikováno: /září, 2022/

Naše škola zakoupila do každé třídy emoční karty. Na nákup jsme použili peníze z účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Dotaci využíváme na podporu aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování dětí a mládeže.

Komunikační karty Mé emoce jsou určené pro porozumění emocí a rozvoj sociálních dovedností u dětí. Obrázky na kartách obsahují deset emotikonů – pocitových ikon, 20 scén z každodenního života dětí a rodin, které zobrazují situace, spojené s emotivními pocitovými reakcemi (radost, zvědavost, zájem, hněv, vztek, smutek, strach, nechuť apod.).

Děti si karty prohlédly a ukázaly nebo pojmenovaly emoci, kterou vidí. Přiřadily ji k určité situaci. O situaci si pak společně vyprávěly - jestli ji už zažily, jak se cítily, co je pobavilo, co je mrzelo, rozzlobilo, jak by situaci řešily. Využívali jsme i otázky na zadní straně kartiček. Děti předvedly emoci znázorněnou na kartě. Především děti nemluvící mohly pomocí karet komunikovat a vyjadřovat své pocity a sdělit, která emoce provází jejich den. Také děti, které se hůře vyjadřují, snáze s kartou emocí vystihnou zážitky. Děti vypráví, co je na kartách a jak se postavy asi cítí, co prožívají. Žáci se k emočním kartám budou průběžně vracet třeba u ranního komunikačního kruhu.

Mgr. Marie Šnokhousová

fotogalerie zde


Projekt „Plody podzimu v kuchyni"

Publikováno: /září, 2022/

Žáci speciální třídy VII.B prožili 3 týdny poznávání základních druhů zeleniny a ovoce, které sklízíme na podzim. Ve výuce jsme se snažili zapojit všechny smysly při vnímání ovoce a zeleniny. Nechyběla výstava plodů, které přinesli žáci a paní učitelka ze svých zahrad. Každý týden jsme se rozhodli připravit jeden zdravý salát. Všichni se zapojili a vyzkoušeli své kuchařské dovednosti. Připravili jsme okurkový salát, jablíčkový salát a coleslaw. Dílo se podařilo a všichni s chutí snědli svoje misky. Žáci získali také znalosti o významu zdravé výživy. Zapojili se i rodiče, kteří také začali s dětmi připravovat zdravé svačiny s ovocem a zeleninou.

Mgr. Jana Raszková

fotogalerie zde


Žáci 2. stupně se zúčastnili workshopu „prevence úrazů“

Publikováno: /září, 2022/

Stane se to ve vteřině. Stačí chvilinka nepozornosti, špatně zabezpečené prostředky, neznalost poskytnutí pomoci. Ne vždy se dá úrazům zabránit, ale určitě se jim dá předcházet. Ostravská univerzita ve spolupráci s lékařskou fakultou nabízí zdarma workshop pro školy, kde se dětí dozví, jak úrazům předcházet a také jak se zachovat, v případě, že již taková situace nastane. Studentka, která k nám s programem přijela měla pro děti přichystané dva domečky. Žáci aktivně hledali rozdíly. Na jednom domečku byly věci zařízené správně a bezpečně, na druhém špatně. Žáci mohli zpozorovat např. dětskou postýlku bez zábrany, neuzamčenou skříňku s chemikáliemi, zásuvky bez bezpečnostní záslepky, cyklistu bez přilby atd… Všichni se velmi snažili a byli aktivní. Na závěr se žáci rozdělili do 3 skupinek a hráli hru riskuj.

Velmi děkujeme Ostravské univerzitě, která v rámci projektu „Univerzita pro školy“, nabízí vzdělávací programy pro žáky. Program byl určitě nejen přínosný, ale veden i zábavnou a aktivní formou.

Bc. Marie Šidlová

fotogalerie zde


Projektová výuka Naše emoce

Publikováno: /září, 2022/

Žáci V.A využili v rámci dvouhodinové projektové výuky obrázkové karty Emoce  a komunikační karty Mé emoce, které jsou určené pro porozumění emocí a rozvoj sociálních dovedností u dětí. Obrázky na kartách obsahují deset emotikonů – pocitových ikon, 20 scén z každodenního života dětí a rodin, které zobrazují  situace, spojené s emotivními pocitovými reakcemi  (radost, zvědavost, zájem, hněv, vztek, smutek, strach, nechuť apod.).   

Žáci pracovali s těmito kartami s velkou radostí v komunikačním kruhu, ve skupinách i samostatně.  Prohlíželi si je, popisovali, co na nich vidí, jak na ně vykreslené situace působí, vyprávěli si o nich a diskutovali. Rozlišovali pozitivní emoce od těch negativních. Řešili, jakým způsobem co nejlépe zvládat negativní emoce.  Vyjadřovali, jaké situace v nich vyvolávají emoce pozitivní.

Díky těmto kartičkám si žáci mohli uvědomovat a zpracovávat své emoce, vnímat svoje chování. S vyjadřování a zpracováváním emocí dětem pomáhala třídní učitelka Jarmila Nelhübelová a asistentka pedagoga Renáta Laliková. 

Zcela určitě tyto kartičy budeme ve výuce i nadále využívat. 

fotogalerie zde


Prožitkový program v V.A

Publikováno: /září, 2022/

21.9. 2022 se v V.A uskutečnil dvouhodinový prožitkový program, který realizoval pro žáky naší třídy lektor z Centra primární prevence Renarkon o.p.s. Velmi rychle se žáky navázal kontakt a oni si užívali vzájemnou komunikaci v kruhu, ve kterém si povídali o různých životních situacích, o svém chování i chování spolužáků. Cílem bylo, aby si uvědomili, jak svým chováním působí na své spolužáky, jak je ostatní vnímají. 1. blok prožitkového programu byl zaměřený zejména na sebepoznání, sebeuvědomění, empatii a toleranci.  Už nyní se žáci těší na další pokračování. 

PhDr. Jarmila Nelhübelová, třídní učitelka

 


Prožitkový program 1. blok

Publikováno: /září, 2022/

V projektu "Buďme kamarádi" jsme v terapeutické části využili nabídku Centra primární prevence Renarkon o.p.s. Ostrava na uspořádání bloků prožitkových programů. Na úhradu jsme použili účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

1. blok prožitkového programu byl zaměřený na sebepoznání a sebeuvědomění, rozlišení lidských vlastností a praktický nácvik různých modelů chování. Využívá hravých technik s relaxačními prvky. Žáci si procvičili schopnost navazování vztahů a utváření si tolerantních postojů k druhým. Rozvíjeli komunikační dovedností, řešili konfliktní situace a dosažení kompromisu za použití modelové situace a slušného chování.

Důležitá je i soudržnost a spolupráce skupiny. Žáci si vyzkoušeli, jak zlepšovat komunikační dovednosti a schopnosti empatie.

Žáci 2. stupně ZŠ ve třídách zřízených podle § 16 Školského zákona se v prožitkovém programu zaměřili na komunikaci a vztahy ve třídě, řešení vzniklých konfliktů. Hravými technikami podporovali zdravou sebeúctu, individualitu, uplatnění ve třídě. Učili se, jak dosáhnout pozitivní zpětné vazby od vrstevníků, jak pochválit někoho z okolí ale i sám sebe.

Mgr. Marie Šnokhousová

 

Včera v naší třídě proběhla beseda na téma "KOUZELNÁ SLOVÍČKA". Děti, které seděly v půlkruhu na koberci si s panem lektorem připomněly 4 základní pravidla, jako např: MLUVÍ VŽDY JENOM JEDEN atd.

Potom jim pan lektor položil dvě otázky:

1. Jak se jmenuješ?

2. Jakou máš náladu?

Když na ně děti odpověděly, začaly si losovat papírky s různými situacemi. Dověděly se, že každá situace se dá vyřešit v klidu, pokud se k sobě lidé chovají slušně. Následně si všechny situace zahrály, jak by se měly správně řešit, protože pan lektor jim předvedl, jak by to právě vypadat nemělo. Děti se u toho náramně bavily.

Nakonec vyplnily SPOKOJENOSTMETR a zahrály si hru: KURNÍK.

Mgr. Eva Podzimková

fotogalerie zde


Poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraj

Publikováno: /září, 2022/

Naše škola získala pro školní rok 2022/2023 dotaci ve výši 43 400,-Kč na podporu aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže. Poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj.

Zpracovali jsme projekt s názvem "Buďme kamarádi",kterým žákům zprostředkujeme setkání s odbornými terapeuty z Renarkonu o.p.s. Centrum primární prevence Ostrava v programu Buď O.K.

V několika blocích si žáci procvičí komunikační dovednosti, řešení krizových situací, získají informace o zdravém životním stylu, budou se učit vzájemné toleranci, sebepoznání a nahlédnou do vztahů ve třídě. Neopomeneme se zmínit o tématech - tabák, kyberšikana, problematika drog.

Všichni žáci školy budou zapojeni do školních projektových hodin. V těchto hodinách budou pracovat s emočními kartami, výtvarně tvořit, hrát deskové hry i společně sportovat. Žáci se navzájem lépe poznají a vybudují si kamarádské vztahy. To je podstatný prvek prevence šikany.

Za poskytnutou dotaci velmi děkujeme.

Mgr. Marie Šnokhousová

fotogalerie zde


Jablíčkování

Publikováno: /září, 2022/

V sadech dozrávají jablíčka, hrušky, švestky. Máme tady podzim. Co takhle si s jablíčky zahrát, zasoutěžit, namalovat je? Děti ze ZŠS se sešly v tělocvičně, aby všechny veselé disciplíny vyzkoušely. A tak sbíraly jablíčka, která se v sadu rozkutálela, házely na červíka, který vykukoval z jablíčka, předávaly si jablíčka ve štafetě. Co teprve nosit jablíčko pod krkem nebo na hlavě! Pak bylo na řadě tvoření. Jablíčko je kulaté a děti zkusily okrajovat hrany tak, aby z něj vznikla kostka. Nakonec každý jablíčko namaloval. Nezbývá než si na nich pochutnat. Tak dobrou chuť a brzy zase na viděnou v tělocvičně.

16.9.2022

Mgr. Marie Šnokhousová

fotogalerie zde


Tělesná výchova ve III.B

Publikováno: /červen, 2022/

Po celý školní rok se děti v hodinách tělesné výchovy velmi snažily. Naučily se spoustu nových cviků a vylepšili své dovednosti. Nechybělo ani zaměření na gymnastiku. Naučily se kotoul vpřed, vyzkoušely si skoky na trampolíně i odrazy z malého můstku, dále jsme procvičovali rovnováhu a balancovali na lavičce či overballu v sedě. Na videoukázce se děti seznámily s moderní gymnastikou a pak si samy vyzkoušely manipulaci s míčem, s kruhy a v měsíci červnu nechyběly ani venkovní kreace se stuhou.

Bc. Marie Šidlová

fotogalerie zde

« | 1 2 3 4 5 6 732 | »