Výchovný poradce

Výchovným poradcem školy je Mgr. Šárka Janalíková.

Konzultační hodiny pro rodiče žáků jsou každý pátek od 8:00 – 9:40 hodin na adrese ZŠ Slezská 200.

Hlavními úkoly výchovné poradkyně jsou:

1)         spolupráce s rodiči a žáky školy:

 • odborná péče o žáky se zdravotním postižením v praktických třídách a v Základní škole speciální
 • odborná péče o žáky se specifickými poruchami učení a chování
 • práce s dotazníky, jejich sestavování, vyhodnocování a interpretace
 • odhalování negativních jevů na škole ( záškoláctví a skryté záškoláctví, agrese, šikana, diskriminace, zneužívání návykových látek )
 • motivace rodičů k zodpovědnosti za výchovu dítěte a zájmu o budoucí profesi dětí – využívání konzultačních hodin výchovného poradce, jeho návštěva na třídních schůzkách  
 • doporučování vyšetření na PPP a SPC (zdůraznění pomoci dítěti, možnosti překonání obtíží při včasné pomoci)
 • práce podle pokynů PPP a SPC, kontrola věcné a formální správnosti vyplňovaných tiskopisů

2)         výchova k volbě povolání:

 • zabezpečit informace o možnostech výběru budoucího povolání ( studijní a pracovní příležitosti ) nejen pro vycházející žáky a jejich rodiče, ale také pro žáky a rodiče z nižších ročníků; chápat volbu povolání jako proces, na jehož konci dospívá žák k rozhodnutí o svém budoucím profesním uplatnění 
 • poskytnout poradenskou činnost rodičům a žákům přímo ve škole nebo prostřednictvím externích specializovaných pracovišť
 • uvědomit si velkou zodpovědnost při rozhodování o volbě budoucího profesního zaměření

·  pochopit souvislost mezi požadavky na výkon vybraného povolání a svými reálnými osobními předpoklady

 • přiměřeně se adaptovat na nové životní situace, vhodně reagovat na potřeby, požadavky a očekávání druhých lidí a konstruktivně se vyrovnávat s případným neúspěchem

·   orientovat se v profesní nabídce a v informačních zdrojích pro volbu povolání

3)         spolupráce s učiteli školy:

 • specializovaná metodologická činnost v oblasti pedagogiky a psychologie – odborná pomoc při řešení vzdělávacích a výchovných problémů
 • participace při zpracování individuálních vzdělávacích plánů
 • kariérové poradenství, výběr povolání vycházejících žáků
 • sledování záškoláctví a skrytého záškoláctví, sledování nepřítomnosti problémových žáků ve škole, spolupráce s OSPOD a Městskou Policií, hlášení do SVI
 • evidence žáků, kteří byli nově zařazeni do praktické a speciální školy, jejich začlenění do kolektivu, adaptace na podmínky školy, zvládání učiva podle ŠVP
 • evidence žáků s vývojovými poruchami učení, spolupráce s PPP

4)         spolupráce se školním metodikem prevence:       

 • prevence záškoláctví
 • prevence negativních důsledků užívání návykových látek
 • sledování nabídky populárně naučných programů na toto téma, organizace alespoň 2 akcí za školní rok
 • budování návyku na aktivní trávení volného času žáků školy