Naše škola
Naše škola Organizace školního roku Školní jídelna Změny ve vzhledu budov

Naše škola má dvě pracoviště – jedno najdete na adrese Jarní 400, druhé na adrese Slezská 200. Oba objekty byly v posledních letech přestavěny a zmodernizovány. 

Na adrese Jarní 400, na naší „horní škole“, se učí žáci v 1. až 5. třídě podle Rámcového vzdělávacího plánu a Školního vzdělávacího programu Škola-strom života. Odpoledne se ve stavebně oddělených třídách věnujeme dětem ve školní družině. V budově také najdete ředitelství školy, sekretariát a výdejnu školního stravování. V samostatné přízemní stavbě v areálu školy jsou umístěny dvě školní dílny, ve kterých se učí pracovat především žáci 2. stupně praktických tříd. Školní budova i dílny jsou umístěny na rozsáhlém pozemku, kde je vybudováno i školní multifunkční hřiště a běžecký ovál. Pro malé děti je určeno další hřiště s hracími prvky a posezením pro jejich doprovod. Pravidelně ho využívají i žáci školní družiny.

 „Spodní školu“ na adrese Slezská 200 navštěvují žáci s lehkým, středně těžkým a těžkým mentálním postižením. Jsou vzděláváni v „praktických“ a speciálních třídách. Budova prošla rozsáhlou rekonstrukcí, je částečně bezbariérová a třídy i další zázemí pro žáky je vybudováno a vybaveno s ohledem na zdravotní stav dětí. V areálu školy je velká zpevněná plocha, kterou lze využívat pro hodiny tělesné výchovy. 


Čím se můžeme pochlubit?

 • naši učitelé jsou zkušení a tvořiví, používáme moderní metody výuky

 • máme malé počty žáků ve třídách, všichni zaměstnanci respektují možnosti  každého dítěte

 • žáci pracují v moderně vybavených třídách a odborných pracovnách

 • v každé třídě obou školních budov je umístěn počítač s připojením k internetu, dataprojektor a multimediální tabule nebo stahovací plátno

 • v každé budově je dobře vybavená počítačová učebna pro výuku informatiky a pro procvičování učiva pomocí výukových programů

 • v průběhu každého školního roku probíhá projektová výuka zaměřená na rozvoj čtenářské a finanční gramotnosti a na ekologickou výchovu našich dětí ( Čte celá škola, matematika v praxi, Den Země )

 • pro výuku žáků z „praktických“ tříd máme moderně vybavenou cvičnou kuchyňku  a učebnu výtvarné výchovy

 • žáci se zdravotními problémy mají kromě pracovních částí tříd k dispozici i relaxační místnost a speciální multifunkční prostory snoezelen

 • věnujeme se zdravotní, dopravní  a kulturní výchově

 • naše žáky vedeme v projektu Recyklohraní k třídění a recyklaci odpadů

 • výsledky práce žáků ve výtvarné výchově a pracovních činnostech mohou zájemci vidět na pravidelných školních výstavách ( většinou zaměřených na  vánoční a velikonoční svátky )

 • pečlivě sledujeme a vyhodnocujeme sociální vztahy ve třídách

 • učitelé pravidelně spolupracují s asistenty pedagoga pro zdravotně postižené žáky

 • ve škole probíhá pravidelné i jednorázové doučování a příprava žáků na výuku

 • v obou školách jsme vytvořili příjemné prostředí, máme prostorné školní třídy a  nová sociální zařízení 

 • žáci 1. stupně jezdí pravidelně do školy v přírodě, která je z větší části hrazená ze Státního prostředí ČR

 • provozní doba obou oddělení školní družiny je denně až do 16.00 hod.

 • pořádáme tradiční mimoškolní akce – Mikulášskou nadílku, karneval, oslavu MDD

 • škola pravidelně získává nemalé finanční prostředky z mimorozpočtových zdrojů, které využívá k nákupu nadstandardního vybavení a na rozšíření nabídky zajímavých aktivit pro naše žáky 

Co nás trápí?

 • nezájem některých žáků o dobré výsledky školní práce

 • nedostatečná spolupráce s některými rodiči z důvodu jejich nezájmu o vzdělávání jejich děti 

 • předsudky veřejnosti o nízké úrovni znalostí našich žáků ( obsah učiva je stejný  jako ve všech dalších školách, záleží jen na dětech a jejich rodičích, jaký mají o své vzdělání zájem a jak se svému vzdělávání věnují )