Základní škola Jarní
  zsjarniorlova@seznam.cz   596 520 329

Naše škola


   
Charakteristika školy
   
Speciální třídy
   
Třídy zřízené podle § 16 odst. 9 Školského zákona
   
Virtuální prohlídka
Charakteristika školy

Základní škola provozuje svou činnost ve dvou objektech. Jedná se o budovu nacházející se na ulici Jarní 400 a necelý kilometr vzdálenou budovu na ulici Slezská 200.

Budova Jarní 400 je určena pro výchovu a vzdělávání žáků 1. stupně základní školy. Žáci se zde vzdělávají podle školního vzdělávacího programu Škola – strom života.

Pro integrované žáky se zdravotním postižením využíváme podpůrná opatření - asistenty pedagoga. V jedné třídě působí školní asistent, který je financován z prostředků projektu Děti – naše budoucnost II. Od první třídy probíhá výuka anglického jazyka. Při výchovně vzdělávacím procesu využíváme rovněž počítačovou učebnu, tělocvičnu a školní hřiště.

Dále se zde nachází jedna třída Základní školy speciální, se vzdělávacím programem Učíme se pro život. V této třídě působí dva asistenti pedagoga.

Ve stavebně oddělených prostorách jsou zřízeny dvě třídy školní družiny.

Odloučeným pracovištěm je škola sídlící na ulici Slezská 200. Zde se vzdělávají žáci s různými stupni mentálního postižení, žáci s kombinovanými vadami a žáci s poruchou autistického spektra. Jsou zde třídy zřízené podle § 16 odst. 9 Školského zákona a třídy Základní školy speciální. Škola má bezbariérový vstup a k překonávání pater používá plošinu. Třídy jsou vybaveny speciálními výškově nastavitelnými lavicemi a kompenzačními pomůckami, které jsou přizpůsobeny speciálním vzdělávacím potřebám žáků. K dispozici jsou také relaxační místnosti, cvičná kuchyňka, počítačová učebna a tělocvična. Téměř všichni žáci se vzdělávají podle individuálních vzdělávacích plánů. Výchovu a vzdělávání zajišťují speciální pedagogové a asistenti pedagogů. V areálu školy se nachází multifunkční sportovní hřiště.Speciální třídy

Naše škola umožňuje vzdělávání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. V současnosti máme 6 speciálních tříd s celkovou kapacitou 36 žáků. Vzdělávají se zde žáci se středně těžkým až těžkým mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami a žáci s  poruchou autistického spektra.

Docházka do základní školy speciální je desetiletá. Organizačně se člení na dva stupně:

  • 1. stupeň (1.- 6. ročník)

  • 2. stupeň (7.- 10. ročník).

Po ukončení povinné školní docházky žáci získávají základy vzdělání.

Vzdělávání probíhá podle Školního vzdělávacího programu „Učíme se pro život“.

Výchovně vzdělávací činnost je zaměřena na poskytování elementárních vědomostí, získávání základů trivia dle schopností a možností žáků, na získávání dovedností a vytváření návyků důležitých pro život. Ve třídách pracují kvalifikované učitelky a asistentky.

Škola zajišťuje pro handicapované žáky speciální terapie (dotace získává z grantů)
– canisterapii a muzikoterapii. Žáci se účastní různých akcí pořádaných DDM-pravidelné návštěvy klubu „Kudy kam“ ve Spirále a návštěvy pracovních dílniček. Dále jezdí na divadelní představení do DKMO, účastní se vystoupení v DDM „Bavíme se navzájem“. Pravidelně jezdíme na různé výlety.

Třídy jsou vybavené vzdělávacími a rehabilitačními pomůckami, mají relaxační koutky. Žáci mají k dispozici PC, IPady, tablety se speciálními programy. Ve výuce jsou využívány náhradní komunikační systémy (Makaton), v autistické třídě prvky ABA terapie, vizualizovaná a strukturovaná výuka. Žáci mohou v rámci školy využívat tělocvičnu, cvičnou kuchyni, relaxační místnosti, školní družinu, školní výdejnu a dětské hřiště u školy.


Třídy zřízené podle § 16 odst. 9 Školského zákona

Třídy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

V těchto třídách poskytujeme péči speciálních pedagogů. Vzdělávají se zde převážně žáci s lehkým mentálním postižením i kombinovanými vadami, pro které jsou nároky vzdělávacího programu běžné základní školy příliš náročné. Máme zde třídy prvního i druhého stupně. Ve třídách je snížený počet žáků.

K výuce žáci kromě běžných učeben využívají také tělocvičnu, keramickou dílnu, počítačovou učebnu, cvičnou kuchyňku, učebnu pro dílenské práce a víceúčelové hřiště s umělým povrchem.

Škola je velice dobře vybavena potřebnými učebními pomůckami. Při výuce vyučující využívají interaktivní tabule i počítače.

Naším cílem je spokojený, aktivní žák, kterému pomáháme rozvíjet jeho silné stránky a který se do budoucna dokáže co nejlépe začlenit do společnosti, být prospěšný ostatním a prožít kvalitní život.